از حضور شما در وبگاه تداميس (تدبیرگران امین سرمایه) سپاسگزاريم

وبگاه در حال بازسازی است

تدامیس یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر است

مأموریت تدامیس تأسیس و راهبری صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر است

تدامیس مشاوره نمی دهد، مشارکت می کند